Kонкурс за пријем и упис деце у целодневни боравак

На основу члана  3. Правилника о пријему и упису деце  и члана 36.  Статута ,  директор Предшколске установе «Милица Ножица» у Ваљеву, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ  И УПИС ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

 

 

Предшколска установа  оглашава  пријем захтева  за упис деце узраста 1-6,5 година, у програм целодневног боравка. Установа  оглашава следећа слободна места:

 

«Звончић», ул. Владе Даниловића бр. 9   «Хајди» ул. Хајдук Вељкова бр. 19
Деца рођена у периоду: слободна места   Деца рођена у периоду слободна места
01.03.2018.-28.02.2019. 10   01.03.2018.-28.02.2019. 30
01.03.2017.-29.02.2018. 8   01.03.2017.-29.02.2018. Нема слободних места
01.03.2016.-28.02.2017. Нема слободних места   01.03.2016.-28.02.2017. Нема слободних места
01.03.2015.-29.02.2016. 4   01.03.2015.-29.02.2016. Нема слободних места
01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места   01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места
01.03.2013.-29.02.2014. Нема слободних места   01.03.2013.-29.02.2014. Нема слободних места
 

«Бамби» Ослободилаца Ваљева бб 

   

«Колибри» Стевана Бороте бб 

Деца рођена у периоду: слободна места   Деца рођена у периоду: слободна места
01.03.2018.-28.02.2019. 10   01.03.2018.-28.02.2019. 20
01.03.2017.-29.02.2018. Нема  слободних места   01.03.2017.-29.02.2018. 4
01.03.2016.-28.02.2017. Нема слободних места   01.03.2016.-28.02.2017. 4
01.03.2015.-29.02.2016. 5   01.03.2015.-29.02.2016. 8
01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места   01.03.2014.-28.02.2015. 3
01.03.2013.-29.02.2014. Нема  слободних места   01.03.2013.-29.02.2014. Нема  слободних места
 

«Наша радост» Миливоја Бјелице бб

   

«Пчелица» Пети пук бб

Деца рођена у периоду: слободна места   Деца рођена у периоду слободна места
01.03.2018.-28.02.2019. 10   01.03.2018.-28.02.2019. 10
01.03.2017.-29.02.2018. Нема  слободних места   01.03.2017.-29.02.2018. Нема слободних места
01.03.2016.-28.02.2017. Нема слободних места   01.03.2016.-28.02.2017. 10
01.03.2015.-29.02.2016. 4   01.03.2015.-29.02.2016. 9
01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места   01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места
01.03.2013.-29.02.2014. Нема  слободних места   01.03.2013.-29.02.2014. Нема слободних места
 

« Бубамара» ул. Подгорска бб

   

«Видра» Сувоборска бб

Деца рођена у периоду: слободна места   Деца рођена у периоду: слободна места
01.03.2018.-28.02.2019. 10   01.03.2018.-28.02.2019. 30
01.03.2017.-29.02.2018. Нема  слободних места   01.03.2017.-29.02.2018. 5
01.03.2016.-28.02.2017. Нема  слободних места   01.03.2016.-28.02.2017. 5
01.03.2015.-29.02.2016. Нема слободних места   01.03.2015.-29.02.2016. 10
01.03.2014.-28.02.2015. Нема  слободних места   01.03.2014.-28.02.2015. Нема слободних места
01.03.2013.-29.02.2014. Нема  слободних места   01.03.2013.-29.02.2014. Нема слободних места
 

« Др Михаило Ступар» ул. Синђелићева 50

   
Деца рођена у периоду: слободна места    
01.03.2018.-28.02.2019. 20    
01.03.2017.-29.02.2018. 15

 

   
       
       
.      
Удружење „Анђели чувари“ ул. Карађорђева

 Деца рођена у периоду:           слободна места

01.03.2013.-28.02.2014.                                     10

 

 

« Бранковина»

 

   

 

 

 

 

«Каменица»

годиште:                  слободна места

(мешовита група)

  годиште: слободна места (мешовита група)
2019-2013               Нема слободних места   2019-2013            3

 

Уколико се у току радне године отворе нова, слободна места, на основу овог конкурса извршиће се пријем, према расположивим капацитетима.

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Упис детета у Установу врши се на основу захтева родитеља односно другог законског заступника детета. Захтев за упис детета подноси се на обрасцу-пријави, која се прибавља у административној служби Установе.

Уз пријаву  се прилаже извод из Матичне књиге рођених за дете.

Пријава се подноси административној служби Установе  ул. Владе Даниловића бр. 9 (вртић «Звончић»),  сваког радног дана у раздобљу од 25. марта закључно са  24. априлом 2019. у времену од 9 до 13 сати.

Уз исправно попуњен захтев – пријаву, родитељ односно други законски заступник детета дужан је да достави потребне доказе назначене у обрасцу захтева и овом конкурсу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Захтев подносе сви заинтересовани за упис детета, без обзира да ли су у претходном периоду већ подносили захтев, односно пријаве поднете на основу претходних конкурса неће бити разматране.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

 

У Установу се врши упис све деце за коју су поднети захтеви, без ограничења.

Изузетно, уколико је број поднетих захтева већи од броја слободних места Установа врши упис на основу члана 7. и 7а Правилника о условима  и поступку уписа деце у установу, према следећим критеријумима  за утврђивање приоритета за упис:

 

 1. деца из друштвено осетљивих група
  • деца жртве насиља у породици,
  • деца без родитељског старања,
  • деца из породица које користе неки облик социјалне заштите,
  • деца самохраних родитеља,
  • деца са сметњама у психофизичком развоју,
  • деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
  • деца тешко оболелих родитеља,
  • деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
  • деца предложена од стране центра за социјални рад,
  • деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

 

 1. деца запослених родитеља и редовних студената
 2. деца која имају статус трећег и саваког наредног детета у примарној продици
 3. деца чија су браћа или сестре уписане у Установу
 4. остала деца

 

Када и после примене критеријума о приоритетном пријему деце више деце  испуњава исте услове  за пријем,  а њихов број је већи од броја слободних места, примењују се допунски  критеријуми.

У установу се примају деца следећим редоследом:

– дете које на претходном конкурсу није примљено

– дете које није  раније исписано из  установе, из било ког разлога

– дете из породице  са више деце

– према датуму рођења детета, редом од старијих према млађима.

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац захтева дужан је да уз попуњен образац  пријаве,  за доказивање приоритета за упис, достави  следеће доказе:

 

 1. деца жртве насиља у породици – одговарајућа документа  центра за социјални рад или пресуду надлежног суда
 2. деца без родитељског старања  – одговарајућа документа центра за социјални рад: решење о старатељству односно смештају у хранитељску породицу, решење о смештај деце у установу социјалне заштите 
 3. деца из породица које користе неки облик социјалне заштите –решење центра за социјални рад
 4. деца самохраних родитеља – одлуку о старатељству над дететом или оригинални извод из матичне књиге умрлих за једног родитеља или пресуду о разводу брака којом се врши поверавање детета на бригу и старање једном родитељу или доказ о издржавању казне за једног родитеља или фотокопију личне карте односно пријаву боравка за  родитеља који не живи у општини пребивалишта детета
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју – медицинску докумантација за дете
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју – медицинску докумантација за оболело дете, извод из матичне књиге рођених за оболело дете
 7. деца тешко оболелих родитеља – медицинску документација за оболелог родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица – решење надлежног органа којим је утврђена  инвалидност или доказ о статусу избеглог или расељеног лица

 

 1. деца предложена од стране центра за социјални рад – писани предлог центра зa социјални рад

 

 1. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој -писани доказ надлежног органа коју указује на одређене околности

 

 1. деца запослених родитељафотокопију М (или М2) обрасца, оверену потписом и

печатом послодавца, са назнаком датума овере.

      – за запослене у Војсци Србије односно  МУП – потврда о запослењу – 

      – за уметнике-  решење из Пореске управе о утврђеној основици  или потврда из

Удружења уметника

      – за пољопривреднике – уверење Пореске управе  о оствареним приходима или потврда о

активном домаћинству

      – за предузетнике- извод из АПР

     – за  родитеља запосленог у иностранству-  потврда о запослењу коју је оверио судски

тумач

 

 1. деца редовних студената – оригиналну потврду факултета о статусу редовног студента.

 

 1. деца која имају статус трећег и саваког наредног детета у примарној продици – оригиналне изводе из матичне књиге рођених за сву децу

 

 1. децу чија су браћа или сестре уписане у Установу- копија уговора за смештај детета у Установу или копија последње признанице о плаћању услуга Установе.

 

Фотокопије поднетих докумената и доказа не морају бити оверене.

 

      ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ

 

Комисија за пријем деце донеће одлуку о примљеној деци и објавити је на огласној табли у седишту Установе, ул. Владе Даниловића бр. 9, до 24. маја 2019. године.

 

Подсносилац захтева, незадовољан одлуком Комисије, има право приговора у року од 8 дана од дана објављивања одлуке о пријему на огласној табли Установе.

 

Истовремено се на огласној табли објављује и рок за закључивање уговора са новим корисницима.

Подносилац захтева чије је дете примљено, а који не приступи закључењу уговора у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа детета и његов захтев се сматра решеним за  текућу радну годину.

 

Ближе информације могу се добити у седишту Установе, ул. Владе Даниловића бр. 9 или на телефон 014/221-173, особа  за контакт и информације Слободанка Милошевић.

 

На основу члана  17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.88/17, 27/18- други закони и 10/19) Предшколска установа “Милица Ножица” у Ваљеву, упућује

ПОЗИВ  ЗА УПИС ДЕЦЕ

У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА СВУ ДЕЦУ РОЂЕНУ У ПЕРИОДУ ОД   1.03.2013. ЗАКЉУЧНО СА 29.02.2014.

 

 Припремни предшколски програм  остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског  васпитања и образовања и представља обавезни део система  образовања.

ПОЗИВАЈУ СЕ РОДИТЕЉИ деце рођене  у периоду од 1.03.2013. дo 1.03.2014. године са пребивалиштем или боравиштем  на територији  града Ваљева да упишу своје дете у Предшколску установу “Милица Ножица” , ради похађања припремног програма пред полазак у школу.
Припремни програм ће се одвијати у:
–          вртићима:  “Бамби,” “Хајди”, “Колибри”, “Пчелица”,  “Бубамара” и „Видра“, “Каменица” и “Бранковина”;
–          ОШ “Нада Пурић” и ОШ “Сестре Илић”;
–          при школама у селима на територији града Ваљева.
ПОЗИВАЈУ СЕ родитељи деце рођене у означеном раздобљу, са пребивалиштем у сеоским подручјима на територији града Ваљева да се обавезно јаве у Установу и информишу о организацији и одвијању припремног програма, без обзира да ли је  у претходном периоду овај програм организован на територији њиховог села.
УПИС ће се одвијати у просторијама седишта Установе, ул. Владе Даниловића бр. 9, (вртић “Звончић”), сваког радног дана у периоду од 25. марта до 24. априла 2019. године од 9- 13 сати.

За упис детета, родитељ треба да приложи извод из матичне књиге рођених и доказ о здравственом прегледу детета на обрасцу који ће добити у Установи.

 За децу која су већ уписана у Установу и похађају целодневни боравак, потребно је донети извод из матичне књиге рођених.

Похађање програма је бесплатно.

Припремне групе биће формиране до 31. aвгуста 2019. а почетак рада је од септембра 2019. године по утврђеном распореду.

Ближе информације могу се добити у седишту Установе, ул. Владе Даниловића бр. 9 или на телефон 014/221-173, особа  за контакт и информације Слободанка Милошевић.