Конкурсна документација за Јавну Набавку бр.1.1.10/2017, Набавка намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија-отворени поступак

Конкурсна документација за Јавну Набавку бр.1.1.10/2017, Набавка намирница и прехрамбених производа обликована у 19 партија-отворени поступак